កាលបរិច្ឆេទ
ម៉ោង
អង្គប្រជុំ
ដឹកនាំដោយ
បន្ទប់
សមាជិក
{{meeting.date}}
{{meeting.start_time}}
{{meeting.meeting_title}} ( ទឹក + LCD ) ដឹកនាំដោយ
{{meeting.room_name}}
{{meeting.member_khmer}}

កិច្ចប្រជុំដំបូងគេ

{{meeting.date}}

កំពុងដំណើរការ

{{meeting.start_time}}
{{meeting.meeting_title}} ( ទឹក + LCD )
{{meeting.room_name}}
{{meeting.member_khmer}}
កិច្ចប្រជុំ ៈ​ {{meeting.meeting_title}}
ដឹកនាំដោយ ៈ​
កាលបរិច្ឆេទ ៈ​ {{meeting.date}}
ម៉ោង ៈ​ {{meeting.start_time}}
បន្ទប់ ៈ​ {{meeting.room_name}}
ប្រភេទ ​ ៈ​ {{meeting.m_type_name}}
សមាជិក ៈ​ {{meeting.member_khmer}} នាក់